spacer.png, 0 kB


spacer.png, 0 kB
De juiste mensen... PDF Afdrukken E-mail
Artikel index
De juiste mensen...
Pagina 2
Pagina 3
Pagina 4
Pagina 5
Pagina 6
Pagina 7
Pagina 8
Pagina 9

  

  

Kleine gaven-catechismus.

Vr.1: Wat is een geestelijke gave (charisma)? Antw.: Een geestes-gave is een bijzondere bekwaamheid, die de heilige Geest aan ieder lid van de gemeente - naar Gods genade - geeft, opdat zij binnen het lichaam van Christus gebruikt wordt. Vr.2: Wat is het verschil tussen een talent en een geestesgave? Antw.: Talenten hebben alle mensen van nature; Geestesgaven kenmerken het gelovig bestaan. Als we tot geloof komen 'stempelt' God onze talenten tot Genade-gaven. Soms geeft Hij ons een gave (of gaven) die we helemaal niet verwacht hadden. Vr. 3: Wat is een bediening? Antw.: Dat is de manier waarop we met onze gave(n) in de gemeente dienstbaar zijn. Vr. 4: Is iedere gelovige verplicht zijn gave(n) in dienst van God en Zijn Rijk te stellen? Antw.: In de kerk is niets verplicht. We doen alles uit dankbaarheid. Vr. 5: Ontvangt iedere gelovige een gave? Antw.: Ja, ten minste één: de Gave van de heilige Geest... Vr. 6: Wat is een gaven-combinatie? Antw.: Als iemand meer dan één gave ontvangen heeft, ontstaat er een gaven-combinatie. Zo is het mooi als een predikant herder en leraar is. Maar soms is hij/zij alleen maar herder of alleen maar leraar (en heeft hij/zij daarnaast weer andere gaven ontvangen bijv. leiding geven, organiseren of wijheid). Vr. 7: Is ieder zich bewust van zijn/haar gaven? Antw.: Onderzoek heeft uitgewezen dat 80% van de gelovigen in ontwetendheid verkeert omtrent de eigen gaven. De kerk moet hen dus tot bewustwording brengen. Vr. 8: Staat het opschepperig als je spreekt over je eigen gave? Antw.: Nee. Er is geen verschil in waardigheid of eer. Iedereen is even nodig en belangrijk, zoals de lidmaten van een lichaam. We danken God voor elkaars gaven. Vr. 9: Zijn paranormale gaven uit de boze? Antw.: Nee. Ook zulke gaven kunnen door God 'in dienst genomen' worden bijv. in de 'dienst der genezing' of bij het profetisch getuigenis. Vr. 10: Maar kujnnen paranormale gaven dan niet verkeerd gebruikt worden? Antw.: Natuurlijk, maar dat geldt toch voor alle gaven! Vr. 11: Noem eens enkele gaven van de Geest. Antw.: profetie, dienen, leren, zielzorg, geven, leiding geven, barmhartigheid, wijsheid, kennis, geloof(skracht), genezing, wonderen (krachten), onderscheiden van geesten, tongentaal, vertolken van tongen, apostelschap, helpen, besturen, evangelisatie, herderschap, ongehuwd zijn, vrijwillige armoede, martelaarschap, gastvrijheid, zending, gebed, uitdrijven van demonen. Vr. 12: Waar spreekt de bijbel over deze gaven? Antw.: in bijv. 1 Cor. 12, Rom. 12 en Efeze 4. Vr. 13: Geest de Here vandaag dezelfde gaven als in de nieuwtestamentische tijd? Antw.: Dat kan. Hij geeft misschien ook andere en nieuwe gaven die bij onze tijd passen. Vr. 14: Hoe kunnen wij onze gaven leren ontdekken, ontwikkelen en gebruiken? Antw.: Door te experimenteren in de gemeente en aan anderen te vragen of de gemeente er ook door gebouwd wordt.


 

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB